دکتر نازنین صفائی
دکتر اعظم السادات موسوی
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن زیبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن زیبا در تهران

مرکز تخصصی توانبخشی اختلالات ارتباطی رشدی و اکتسابی

نمایش
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
دکتر آرش عزیزی
دکتر سحر محمدی
دکتر محمد لطفعلیان
دکتر هومن ابراهیمی
دکتر یوشیاهو رفوآ
دکتر علی بخشنده فر
دکتر حسن میرمحمد صادقی
دکتر شهره شفیعی
دکتر نیکو هجران
دکتر محمد جعفریان
دکتر الهه مهرمنش
دکتر محمد مهدی اعظمی نژاد
دکتر حسین افسری
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان آفرین
دکتر بابک محمدی
دکتر مهدیه دهقانی
دکتر نکیسا ایل
دکتر ساره خلیفه
دکتر داریوش آبرومند
دکتر مهدی حسینیان
دکتر آزاده دیباج
دکتر زهرا صاحب نسق
دکتر مجید صالح