گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان، کاردرمانی ذهنی، تاخیر در گفتار، کاردرمانی حسی-حرکتی، بازی درمانی، کم شنوایی، عقب ماندگی ذهنی، شنوایی سنجی و سمعک، اختلالات تلفظی، بلع، کاردرمانی جسمی، رفتار درمانی، مشکلات صوت، اختلال یادگیری، لکنت و ناروانی، تربیت شنوایی، اختلال یادگیری، اتیسم، سندروم داون
تهران، سهروردی شمالی
کاردرمانی و گفتاردرمانی آریان
کاردرمانی و گفتاردرمانی آریان
زمینه‌های کاری: درمان بیش فعالی، کاردرمانی کودکان فلج مغزی، کاردرمانی برای راه رفتن کودکان، کاردرمانی ذهنی، درمان های نوروفیدبک و Avs، درمان اتیسم، درمان اختلالات خواندن و نوشتن، درمان اختلال تمرکز، بازی درمانی، درمان لکنت و اختلالات بلع کودکان، کاردرمانی دست کودکان، مرکز تخصصی اختلالات پردازش حسی شنیداری کودکان، گفتاردرمانی تخصصی اختلالات تلفظی، کاردرمانی حسی، کاردرمانی جسمی کودکان، درمان اختلالات دیکته، خدمات گفتاردرمانی تخصصی کودکان اتیسم، کاردرمانی تخصصی کودکان اتیسم، کاردرمانی تخصصی نوزادان
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
زمینه‌های کاری: آفازی، اتیسم، بازی درمانی، اختلالات صوت، بیش فعالی، کارگاه مادر و کودک، مشکلات تولید گفتار، افزایش توانمندی های شناختی(حافظه، اختلالات بلع، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، توجه و تمرکز و...)، مشکلات تلفظ، کاردرمانی ذهنی، روانشناسی کودک و نوجوان، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی، اختلالات یادگیری، اختلالات یادگیری
تهران، شهرک غرب
محمد معز شهرام نیا
محمد معز شهرام نیا
درمان در کلینیک، هوم ویزیت( درمان در منزل)
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان و اختلالات تلفظی و تولید صداهای گفتاری، طیف اتیسم، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان در کودکان و بزرگسالان اعم از اخلالات تاخیر زبان، کم شنوایی، لکنت
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی مریم یعقوبی
گفتاردرمانی مریم یعقوبی
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: لکنت، اختلالات ناشی از فلج مغزی، مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، آفازی، تاخیر گفتار، مشکلات تلفظی، اتیسم، اختلالات یادگیری، مشکلات شنوایی
تهران، پاسداران
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره، عکس برداری از حنجره، استروبوسکوپی، ویدئو لارنگوسکوپی
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی اتیسم، لکنت، اختلال تلفظ در کودکان و بزرگسالان، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، استروبوسکوپی، تاخیر در شروع گفتار کودکان، گفتاردرمانی سندروم داون، گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، اختلالات خواندن و نوشتن، گفتاردرمانی آسیب های مغزی، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، اختلال بلع در کودکان
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( تهرانپارس )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، اختلال بلع در کودکان، لکنت، استروبوسکوپی، گفتاردرمانی آسیب های مغزی، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، گفتاردرمانی اتیسم، اختلالات خواندن و نوشتن، گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی سندروم داون، اختلال تلفظ در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در شروع گفتار کودکان
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( رسالت )
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( رسالت )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، گفتاردرمانی اتیسم، اختلال بلع در کودکان، اختلالات خواندن و نوشتن، گفتاردرمانی سندروم داون، اختلالات یادگیری، اختلال تلفظ در کودکان و بزرگسالان، گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، تاخیر در شروع گفتار کودکان، لکنت، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، گفتاردرمانی آسیب های مغزی
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( امام حسین )
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( امام حسین )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، گفتاردرمانی سندروم داون، اختلالات خواندن و نوشتن، اختلال تلفظ در کودکان و بزرگسالان، گفتاردرمانی اتیسم، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، تاخیر در شروع گفتار کودکان، لکنت، گفتاردرمانی آسیب های مغزی، استروبوسکوپی، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، اختلال بلع در کودکان، اختلالات یادگیری
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( نارمک )
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( نارمک )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال تلفظ در کودکان و بزرگسالان، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، گفتاردرمانی سندروم داون، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، استروبوسکوپی، گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، لکنت، اختلالات یادگیری، اختلال بلع در کودکان، اختلالات خواندن و نوشتن، تاخیر در شروع گفتار کودکان، گفتاردرمانی اتیسم، گفتاردرمانی آسیب های مغزی
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( قنات کوثر )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات خواندن و نوشتن، اختلالات یادگیری، استروبوسکوپی، گفتاردرمانی آسیب های مغزی، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، گفتاردرمانی اتیسم، لکنت، اختلال تلفظ در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در شروع گفتار کودکان، گفتاردرمانی سندروم داون، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، اختلال بلع در کودکان
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( دماوند )
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی ( دماوند )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، لکنت، گفتاردرمانی اتیسم، گفتاردرمانی سندروم داون، اختلال تلفظ در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در شروع گفتار کودکان، اختلالات خواندن و نوشتن، گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، استروبوسکوپی، اختلال بلع در کودکان، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، گفتاردرمانی آسیب های مغزی
تهران، تهرانپارس
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( تهرانپارس )
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( تهرانپارس )
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: عکس برداری از حنجره، استروبوسکوپی، ویدئو لارنگوسکوپی، استروبوسکوپی حنجره
تهران، تهرانپارس
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( رسالت )
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( رسالت )
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: عکس برداری از حنجره، استروبوسکوپی حنجره، ویدئو لارنگوسکوپی، استروبوسکوپی
تهران، تهرانپارس
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( امام حسین )
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( امام حسین )
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: ویدئو لارنگوسکوپی، عکس برداری از حنجره، استروبوسکوپی حنجره، استروبوسکوپی
تهران، تهرانپارس
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( نارمک )
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( نارمک )
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: عکس برداری از حنجره، استروبوسکوپی، ویدئو لارنگوسکوپی، استروبوسکوپی حنجره
تهران، تهرانپارس
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( قنات کوثر )
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( قنات کوثر )
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره، عکس برداری از حنجره، ویدئو لارنگوسکوپی، استروبوسکوپی
تهران، تهرانپارس
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( دماوند )
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی ( دماوند )
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی، ویدئو لارنگوسکوپی، عکس برداری از حنجره، استروبوسکوپی حنجره
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، مشاوره کودک، اختلال یادگیری، تربیت شنیداری، آمادگی قبل از سنجش، مشاوره حقوقی، کاردرمانی جسمی، آفازی، مشاوره خانواده، کاردرمانی شناختی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مهارت های زندگی، شکاف کام و لب، بازی درمانی، کاردرمانی حسی، اختلالات صوت، بیوفیدبک. نوروفیدبک، کاردرمانی ذهنی، روانشناسی و روانپزشکی، تست هوش، سبک های فرزند پروری، اختلالات یادگیری، اتیسم، مشکلات تلفظ، بیش فعالی، مشکلات توجه و تمرکز، لکنت، مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی، اختلالات بلع
تهران، شهرری
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در صادقیه
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در صادقیه
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: آندوسکوپی بلع، رفتاردرمانی، درمان نوروفیدبک، درمان اختلال بلع، اختلال حافظه و یادگیری، درمان گرفتگی صدا، درمان لکنت، درمان گرفتگی صدا، مشکلات حسی کودکان، درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون و سکته مغزی، فیلم برداری از حنجره حین صحبت کردن، درمان ندول صوتی، اتیسم، کاردرمانی اتیسم، درمان تخصصی تاخیر کلامی، کاردرمانی تاخیر حرکتی، کاردرمانی جسمی، اختلال توجه و تمرکز، تشخیص اختلالات حنجره، کاردرمانی ذهنی کودکان، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، بازی درمانی، استروبوسکوپی حنجره، درمان کیست صوتی، آندوسکوپی حنجره، درمان پولیپ صوتی، کاردرمانی دست، عکسبرداری حنجره، استروبوسکوپی حنجره با بیمه، تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، آندوسکوپی حلق
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در ستارخان
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در ستارخان
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان ندول صوتی، فیلم برداری از حنجره حین صحبت کردن، تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، آندوسکوپی بلع، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، درمان گرفتگی صدا، آندوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی کودکان، کاردرمانی دست، درمان تخصصی تاخیر کلامی، درمان نوروفیدبک، درمان کیست صوتی، آندوسکوپی حلق، اتیسم، کاردرمانی جسمی، درمان لکنت، کاردرمانی اتیسم، درمان اختلال بلع، بازی درمانی، رفتاردرمانی، اختلال حافظه و یادگیری، استروبوسکوپی حنجره، مشکلات حسی کودکان، عکسبرداری حنجره، درمان پولیپ صوتی، درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون و سکته مغزی، کاردرمانی تاخیر حرکتی، تشخیص اختلالات حنجره، درمان گرفتگی صدا، استروبوسکوپی حنجره با بیمه، اختلال توجه و تمرکز
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهران
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهران
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان گرفتگی صدا، اختلال حافظه و یادگیری، درمان پولیپ صوتی، درمان تخصصی تاخیر کلامی، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی کودکان، اختلال توجه و تمرکز، درمان نوروفیدبک، درمان ندول صوتی، فیلم برداری از حنجره حین صحبت کردن، رفتاردرمانی، آندوسکوپی حلق، کاردرمانی جسمی، درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون و سکته مغزی، درمان لکنت، درمان اختلال بلع، کاردرمانی اتیسم، استروبوسکوپی حنجره با بیمه، درمان کیست صوتی، آندوسکوپی بلع، کاردرمانی تاخیر حرکتی، کاردرمانی دست، تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، بازی درمانی، آندوسکوپی حنجره، مشکلات حسی کودکان، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، عکسبرداری حنجره، تشخیص اختلالات حنجره، درمان گرفتگی صدا، اتیسم
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در جنت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در جنت آباد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره، استروبوسکوپی حنجره با بیمه، کاردرمانی تاخیر حرکتی، رفتاردرمانی، فیلم برداری از حنجره حین صحبت کردن، اختلال حافظه و یادگیری، آندوسکوپی بلع، درمان نوروفیدبک، آندوسکوپی حلق، کاردرمانی اتیسم، تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، بازی درمانی، اختلال توجه و تمرکز، درمان اختلال بلع، درمان کیست صوتی، اتیسم، درمان پولیپ صوتی، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، درمان ندول صوتی، آندوسکوپی حنجره، درمان لکنت، کاردرمانی دست، درمان تخصصی تاخیر کلامی، درمان گرفتگی صدا، تشخیص اختلالات حنجره، کاردرمانی جسمی، مشکلات حسی کودکان، عکسبرداری حنجره، درمان گرفتگی صدا، کاردرمانی ذهنی کودکان، درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون و سکته مغزی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در پونک
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در پونک
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: عکسبرداری حنجره، استروبوسکوپی حنجره با بیمه، درمان کیست صوتی، مشکلات حسی کودکان، درمان ندول صوتی، فیلم برداری از حنجره حین صحبت کردن، رفتاردرمانی، آندوسکوپی بلع، تشخیص اختلالات حنجره، درمان لکنت، کاردرمانی ذهنی کودکان، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی دست، کاردرمانی تاخیر حرکتی، درمان نوروفیدبک، کاردرمانی اتیسم، درمان گرفتگی صدا، اختلال توجه و تمرکز، درمان گرفتگی صدا، اتیسم، درمان اختلال بلع، درمان پولیپ صوتی، تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، اختلال حافظه و یادگیری، آندوسکوپی حلق، درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون و سکته مغزی، آندوسکوپی حنجره، درمان تخصصی تاخیر کلامی، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، بازی درمانی، کاردرمانی جسمی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره با بیمه، اختلال توجه و تمرکز، درمان ندول صوتی، درمان کیست صوتی، فیلم برداری از حنجره حین صحبت کردن، تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، رفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، کاردرمانی ذهنی کودکان، استروبوسکوپی حنجره، درمان تخصصی تاخیر کلامی، عکسبرداری حنجره، بازی درمانی، درمان لکنت، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، کاردرمانی تاخیر حرکتی، آندوسکوپی بلع، درمان گرفتگی صدا، درمان پولیپ صوتی، درمان نوروفیدبک، اتیسم، کاردرمانی اتیسم، کاردرمانی دست، تشخیص اختلالات حنجره، درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون و سکته مغزی، آندوسکوپی حلق، آندوسکوپی حنجره، مشکلات حسی کودکان، اختلال حافظه و یادگیری، درمان گرفتگی صدا، کاردرمانی جسمی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در سعادت آباد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی دست، بازی درمانی، کاردرمانی تاخیر حرکتی، تشخیص اختلالات حنجره، درمان گرفتگی صدا، استروبوسکوپی حنجره، رفتاردرمانی، مشکلات حسی کودکان، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، اختلال توجه و تمرکز، فیلم برداری از حنجره حین صحبت کردن، درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون و سکته مغزی، آندوسکوپی حنجره، استروبوسکوپی حنجره با بیمه، کاردرمانی اتیسم، عکسبرداری حنجره، اختلال حافظه و یادگیری، آندوسکوپی حلق، کاردرمانی جسمی، درمان تخصصی تاخیر کلامی، درمان ندول صوتی، درمان لکنت، درمان گرفتگی صدا، درمان پولیپ صوتی، درمان کیست صوتی، تحریک الکتریکی مغز tDCS))، اتیسم، آندوسکوپی بلع، درمان اختلال بلع، درمان نوروفیدبک، کاردرمانی ذهنی کودکان
تهران، سعادت آباد
توانبخشی و مشاوره افروز ( نازی آباد )
توانبخشی و مشاوره افروز ( نازی آباد )
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، بازی درمانی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، درمان لکنت، آموزش مهارت های زندگی به کودکان، مشکلات توجه و تمرکز، گروه درمانی، اختلالات صوت، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی، اختلالات یادگیری، کم شنوایی، شکاف کام و لب، آفازی، اختلالات یادگیری، اتیسم، اختلالات رفتاری، کاردرمانی دست، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، اختلال یادگیری ریاضی، کاردرمانی ذهنی، اختلال در خواندن و نوشتن، مشکلات تلفظ، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی
تهران، نازی آباد
توانبخشی و مشاوره افروز ( خانی آباد )
توانبخشی و مشاوره افروز ( خانی آباد )
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، گروه درمانی، اختلال در خواندن و نوشتن، کاردرمانی دست، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ، اختلال یادگیری ریاضی، کاردرمانی جسمی، بازی درمانی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات رفتاری، مشکلات توجه و تمرکز، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، کاردرمانی ذهنی، اختلالات صوت، درمان لکنت، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، آموزش مهارت های زندگی به کودکان، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، کم شنوایی، آفازی، اختلالات بلع، اتیسم
تهران، نازی آباد
توانبخشی و مشاوره افروز ( علی آباد )
توانبخشی و مشاوره افروز ( علی آباد )
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، اتیسم، اختلال یادگیری ریاضی، آموزش مهارت های زندگی به کودکان، اختلال در خواندن و نوشتن، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری، کاردرمانی دست، مشکلات توجه و تمرکز، آفازی، اختلالات بلع، بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی، بازی درمانی، کم شنوایی، درمان لکنت، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، گروه درمانی، کاردرمانی جسمی، اختلالات رفتاری
تهران، نازی آباد
توانبخشی و مشاوره افروز ( یاخچی آباد )
توانبخشی و مشاوره افروز ( یاخچی آباد )
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، درمان لکنت، گروه درمانی، بیش فعالی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات یادگیری، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، کم شنوایی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، اختلالات رفتاری، آفازی، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، مشکلات تلفظ، اختلال در خواندن و نوشتن، کاردرمانی دست، اختلالات صوت، اختلال یادگیری ریاضی، اختلالات یادگیری، آموزش مهارت های زندگی به کودکان، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع، اتیسم، شکاف کام و لب
تهران، نازی آباد
توانبخشی و مشاوره افروز ( خزانه )
توانبخشی و مشاوره افروز ( خزانه )
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، اختلال یادگیری ریاضی، اتیسم، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، کاردرمانی ذهنی، اختلالات بلع، گروه درمانی، درمان لکنت، کاردرمانی جسمی، بیش فعالی، مشکلات توجه و تمرکز، آموزش مهارت های زندگی به کودکان، آفازی، شکاف کام و لب، بازی درمانی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری، اختلال در خواندن و نوشتن، اختلالات رفتاری، اختلالات یادگیری، کاردرمانی دست، کم شنوایی، اختلالات صوت
تهران، نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
زمینه‌های کاری: تاخیر کلامی)، اختلال یادگیری، گروه درمانی، بازی درمانی، ذهنی_شناختی، کاردرمانی در سکته های مغزی و شکستگی ها، اتاق تاریک، کاردرمانی جسمی و ذهنی کودک و بزرگسال در زمینه های(اختلالات تکاملی کودکان مثل اتیسم و بیش فعالی، گفتاردرمانی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، ادراکی_حرکتی، لکنت
تهران، خیابان آزادی
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، اختلالات خواندن و نوشتن، لکنت، اختلال تلفظ در کودکان و بزرگسالان، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، اختلال بلع در کودکان، استروبوسکوپی، گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، اختلالات یادگیری، تاخیر در شروع گفتار کودکان، گفتاردرمانی سندروم داون، گفتاردرمانی اتیسم، گفتاردرمانی آسیب های مغزی
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
آموزش تخصصی کودکان کم شنوا
زمینه‌های کاری: تربیت شنیداری به کودک کم شنوا، مشاوره کودک کم شنوا، رفتاردرمانی کودک کم شنوا، گفتاردرمانی کودک کم شنوا، روانشناسی کودک کم شنوا، تربیت شنوایی به کودک کم شنوا
تهران، سه راه تهرانپارس
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، کاردرمانی جسمی، اتیسم، اختلالات رفتاری، کم شنوایی، اختلالات صوت، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، کاردرمانی دست، درمان لکنت، اختلالات بلع، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، مشکلات تلفظ، مشکلات توجه و تمرکز، بازی درمانی، آفازی، گفتاردرمانی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، اختلالات یادگیری، آفازی، بازی درمانی، کاردرمانی دست، کم شنوایی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، مشکلات تلفظ، اتیسم، اختلالات صوت، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، گفتاردرمانی، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی جسمی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، شکاف کام و لب، درمان لکنت، اختلالات رفتاری
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، اتیسم، شکاف کام و لب، گفتاردرمانی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، کم شنوایی، اختلالات بلع، بیش فعالی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، بازی درمانی، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی جسمی، آفازی، اختلالات رفتاری، درمان لکنت، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، کاردرمانی دست، کاردرمانی ذهنی، مشکلات تلفظ
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، بیش فعالی، اتیسم، اختلالات صوت، اختلالات رفتاری، آفازی، مشکلات تلفظ، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، بازی درمانی، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، کاردرمانی ذهنی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، کاردرمانی جسمی، مشکلات توجه و تمرکز، گفتاردرمانی، کم شنوایی، کاردرمانی دست، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، کاردرمانی دست، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، گفتاردرمانی، کم شنوایی، مشکلات تلفظ، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، اتیسم، شکاف کام و لب، آفازی، اختلالات صوت، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی، اختلالات بلع، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، اختلالات رفتاری، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، درمان لکنت، آفازی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، بیش فعالی، گفتاردرمانی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، مشکلات تلفظ، اتیسم، اختلالات صوت، کاردرمانی جسمی، اختلالات رفتاری، شکاف کام و لب، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی دست، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، اختلالات بلع، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، کاردرمانی جسمی، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، اختلالات رفتاری، کم شنوایی، اختلالات صوت، کاردرمانی ذهنی، آفازی، درمان لکنت، بازی درمانی، اتیسم، کاردرمانی دست، مشکلات تلفظ، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، شکاف کام و لب، گفتاردرمانی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، بیش فعالی
تهران، یافت آباد
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، تاخیر کلام)، گفتاردرمانی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، گروه درمانی، کاردرمانی ذهنی شناختی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، بازی درمانی، اتاق تاریک، لکنت، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، اختلال یادگیریLD، کاردرمانی یکپارچگی حسی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، اتاق تاریک، کاردرمانی ذهنی شناختی، گروه درمانی، بازی درمانی، گفتاردرمانی، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، کاردرمانی ادراکی حرکتی، تاخیر کلام)، اختلال یادگیریLD، لکنت، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی یکپارچگی حسی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( پونک )
توانبخشی حس خوب ( پونک )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، تاخیر کلام)، اختلال یادگیریLD، بازی درمانی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، گفتاردرمانی، لکنت، اتاق تاریک، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، گروه درمانی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی شناختی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت، تاخیر کلام)، کاردرمانی ذهنی شناختی، کاردرمانی جسمی، بازی درمانی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، اختلال یادگیریLD، اتاق تاریک، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، گفتاردرمانی، گروه درمانی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، کاردرمانی یکپارچگی حسی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، گروه درمانی، کاردرمانی جسمی، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، اختلال یادگیریLD، بازی درمانی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، گفتاردرمانی، کاردرمانی ذهنی شناختی، لکنت، کاردرمانی ادراکی حرکتی، تاخیر کلام)، اتاق تاریک
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب
توانبخشی حس خوب
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، گروه درمانی، بازی درمانی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، لکنت، کاردرمانی ذهنی شناختی، تاخیر کلام)، کاردرمانی جسمی، گفتاردرمانی، اختلال یادگیریLD
تهران، مرزداران
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
زمینه‌های کاری: تاق تاریک، مشاوره و روانشناسی، لکنت، مشکلات ارتوپدیک و نورولوژیکال، کاردرمانی ذهنی، استعدادیابی، تست های هوش، کاردرمانی جسمی، تاخیر رشدی و شناختی، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات یادگیری، مشکل در تلفظ کلمات، نقص توجه، گفتاردرمانی، تاخیر کلامی، مشکلات حسی، بیش فعالی
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
زمینه‌های کاری: مشکل در تلفظ کلمات، کاردرمانی ذهنی، مشکلات ارتوپدیک و نورولوژیکال، گفتاردرمانی، تاق تاریک، بیش فعالی، نقص توجه، تاخیر رشدی و شناختی، تست های هوش، اختلالات طیف اتیسم، تاخیر کلامی، کاردرمانی جسمی، مشاوره و روانشناسی، استعدادیابی، اختلالات یادگیری، لکنت، مشکلات حسی
تهران، نارمک
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger