گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی ایمان
سعیده مویدفر
گفتاردرمانی اهورا
دکتر بیژن شفیعی