ارتوپدی فنی حکیم
ارتوپدی فنی طارمی
ارتوپدی فنی امید
ارتوپدی فنی مهرآریا
دکتر علی ابراهیمی