دکتر فرهود گوراوانچی ( الهیه )
دکتر فرهود گوراوانچی ( الهیه )
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت اندوسکوپیک ابروها، لیفت صورت و گردن، تعبیه پروتز سینه، جراحی زیبایی گوش، لیپوساکشن، جراحی زیبایی سینه، پیکرتراشی، لیفت اندوسکوپیک شقیقه، لیفت بازوها و ران، کوچک کردن سینه ها، بلفاروپلاستی، ابدومینوپلاستی، جراحی زیبایی صورت، جراحی زیبایی بینی، جراحی زیبایی شکم
تهران، الهیه
دکتر فرهود گوراوانچی ( زعفرانیه )
دکتر فرهود گوراوانچی ( زعفرانیه )
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی گوش، تعبیه پروتز سینه، لیفت صورت و گردن، لیفت بازوها و ران، بلفاروپلاستی، جراحی زیبایی شکم، کوچک کردن سینه ها، لیپوساکشن، جراحی زیبایی بینی، ابدومینوپلاستی، لیفت اندوسکوپیک ابروها، جراحی زیبایی سینه، پیکرتراشی، لیفت اندوسکوپیک شقیقه، جراحی زیبایی صورت
تهران، الهیه
دکتر فرهود گوراوانچی ( اقدسیه )
دکتر فرهود گوراوانچی ( اقدسیه )
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی بینی، پیکرتراشی، کوچک کردن سینه ها، جراحی زیبایی شکم، ابدومینوپلاستی، لیپوساکشن، لیفت صورت و گردن، جراحی زیبایی صورت، جراحی زیبایی سینه، لیفت اندوسکوپیک شقیقه، لیفت اندوسکوپیک ابروها، لیفت بازوها و ران، تعبیه پروتز سینه، جراحی زیبایی گوش، بلفاروپلاستی
تهران، الهیه
دکتر فرهود گوراوانچی ( نیاوران )
دکتر فرهود گوراوانچی ( نیاوران )
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی گوش، لیفت اندوسکوپیک شقیقه، ابدومینوپلاستی، لیفت بازوها و ران، تعبیه پروتز سینه، لیفت صورت و گردن، پیکرتراشی، لیفت اندوسکوپیک ابروها، جراحی زیبایی بینی، بلفاروپلاستی، جراحی زیبایی سینه، کوچک کردن سینه ها، جراحی زیبایی شکم، لیپوساکشن، جراحی زیبایی صورت
تهران، الهیه
دکتر فرهود گوراوانچی ( میرداماد )
دکتر فرهود گوراوانچی ( میرداماد )
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: لیفت صورت و گردن، لیفت اندوسکوپیک ابروها، جراحی زیبایی سینه، بلفاروپلاستی، جراحی زیبایی بینی، جراحی زیبایی گوش، جراحی زیبایی شکم، جراحی زیبایی صورت، پیکرتراشی، لیفت اندوسکوپیک شقیقه، لیفت بازوها و ران، تعبیه پروتز سینه، کوچک کردن سینه ها، ابدومینوپلاستی، لیپوساکشن
تهران، الهیه
دکتر فرهود گوراوانچی ( سعادت آباد )
دکتر فرهود گوراوانچی ( سعادت آباد )
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی سینه، جراحی زیبایی شکم، لیفت اندوسکوپیک شقیقه، لیپوساکشن، جراحی زیبایی صورت، لیفت صورت و گردن، جراحی زیبایی بینی، ابدومینوپلاستی، جراحی زیبایی گوش، پیکرتراشی، بلفاروپلاستی، کوچک کردن سینه ها، تعبیه پروتز سینه، لیفت اندوسکوپیک ابروها، لیفت بازوها و ران
تهران، الهیه
دکتر فرهود گوراوانچی ( شمال تهران )
دکتر فرهود گوراوانچی ( شمال تهران )
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: ابدومینوپلاستی، جراحی زیبایی بینی، لیپوساکشن، جراحی زیبایی گوش، لیفت اندوسکوپیک ابروها، جراحی زیبایی سینه، بلفاروپلاستی، کوچک کردن سینه ها، جراحی زیبایی شکم، تعبیه پروتز سینه، لیفت صورت و گردن، پیکرتراشی، لیفت اندوسکوپیک شقیقه، جراحی زیبایی صورت، لیفت بازوها و ران
تهران، الهیه
دکتر فرهود گوراوانچی
دکتر فرهود گوراوانچی
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی گوش، جراحی زیبایی بینی، پیکرتراشی، کوچک کردن سینه ها، لیفت اندوسکوپیک ابروها، جراحی زیبایی صورت، ابدومینوپلاستی، جراحی زیبایی شکم، لیفت صورت و گردن، لیپوساکشن، جراحی زیبایی سینه، لیفت اندوسکوپیک شقیقه، بلفاروپلاستی، لیفت بازوها و ران، تعبیه پروتز سینه
تهران، الهیه
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، بازسازی استخوان فک، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، طرح لبخند، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، ایمپلنت، ارتودنسی، لمینت دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر کاملیا علیجانی ( ظفر )
دکتر کاملیا علیجانی ( ظفر )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، جراحی دندان، ایمپلنت، روکش دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( دستگردی )
دکتر کاملیا علیجانی ( دستگردی )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، اوردنچر، لمینت دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( میرداماد )
دکتر کاملیا علیجانی ( میرداماد )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، روکش دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، بازسازی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( شریعتی )
دکتر کاملیا علیجانی ( شریعتی )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، جرمگیری دندان، روکش دندان، لمینت دندان، جراحی دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( جردن )
دکتر کاملیا علیجانی ( جردن )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، طرح لبخند، ارتودنسی، لمینت دندان، بلیچینگ، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، بازسازی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( شمال تهران )
دکتر کاملیا علیجانی ( شمال تهران )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، بلیچینگ، فیشور سیلانت، ایمپلنت، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، روکش دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، اوردنچر، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، روکش دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر هومن ریاضی ( پاسداران )
دکتر هومن ریاضی ( پاسداران )
فلوشیپ جراحی پستان
زمینه‌های کاری: لیفت باسن، پروتز سینه، بوتاکس، جراحی حلق، جراحی‌ پلک، جراحی‌ شکم، مشاوره تلفنی، جراحی گوش، لیفت صورت، تزریق چربی، لیپوساکشن، لیفت بازو، لیفت سینه، جراحی سینه، جراحی بینی، تزریق ژل، لیفت ران، تزریق فیلر
تهران، پاسداران
دکتر هومن ریاضی
دکتر هومن ریاضی
فلوشیپ جراحی پستان
زمینه‌های کاری: جراحی حلق، لیفت بازو، پروتز سینه، جراحی‌ پلک، تزریق چربی، تزریق فیلر، لیفت سینه، لیفت باسن، لیفت ران، جراحی سینه، جراحی بینی، جراحی گوش، لیفت صورت، بوتاکس، لیپوساکشن، مشاوره تلفنی، جراحی‌ شکم، تزریق ژل
تهران، پاسداران
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، لمینت دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، بروساژ دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان، بروساژ دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، جراحی دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، ایمپلنت، طرح لبخند، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، اوردنچر، بلیچینگ، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، لمینت دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی، طرح لبخند، فیشور سیلانت، ارتودنسی، جراحی دندان، ترمیم دندان، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بروساژ دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، اوردنچر، طرح لبخند، فیشور سیلانت، ارتودنسی، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، روکش دندان، ترمیم دندان، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بازسازی دندان، اوردنچر، لمینت دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، روکش دندان، جراحی دندان، فیشور سیلانت، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، ارتودنسی، بازسازی دندان، طرح لبخند، ایمپلنت، جراحی دندان، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، روکش دندان، فلوراید تراپی، بلیچینگ، ترمیم دندان، فیشور سیلانت
تهران، خیابان نامجو
دکتر سامان خوشینی
دکتر سامان خوشینی
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: لیفت بازو، لیفت اندام تحتانی، جراحی زیبایی پلک، جراحی زیبایی بینی، لیفت کمر، میکروپیگمنتیشن، لیفت بدن، رفع افتادگی پلک، لیفت سینه، لیفت آندسکوپیک، لیفت گردن، جراحی زیبایی سینه، جوان سازی پوست، تزریق چربی به صورت، جوان سازی دست، لیفت صورت، ‌ لیفت باسن، ترمیم اسکار، پروتز سینه، پروتز گونه، لیفت ابرو، پروتز باسن، بزرگ کردن باسن، جراحی زیبایی گوش، بادی کانتورینگ، تزریق فیلر، لیپوساکشن پشت کمر، لیپوساکشن، لیفت شکم، تزریق بوتاکس، لیفت پیشانی، جراحی بازسازی گوش، جراحی زیبایی چانه، جراحی پروتز های صورت، لیفت ران، ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیفت گونه، بازسازی سینه
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، دنداپزشک زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر محمدرضا جعفری
دکتر محمدرضا جعفری
متخصص: کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
زمینه‌های کاری: واریکوسل، درمان پیشرفته لیزر و پلکسر زگیل و بیماریهای تناسلی و جنسی مردان و زنان، بی اختیاری ادرار، جراحی پروتز آلت برای بیماران اختلال نعوظ، جراحی و درمان مشکلات تومور ها و سرطان پروستات ( جراحی بدون برش )، جراحی درمان و پیشگیری از سنگ های کلیه و مجاری ادراری، تزریق ژل برای قطر آلت تناسلی، جراحی درمان کجی و انحراف آلت تناسلی در آقایان، جراحی و درمان مشکلات تکرر و بی اختیاری و اختلالات ادراری در بانوان و آقایان، درمان مشکلات ناباروری آقایان ( جراحی آزو اسپرم )، درمان و جراحی بیماری ها و توده های بیضه، فتق، جراحی و درمان مشکلات و ناهنجاری ها و جابجایی مجراری ادرار ( هایپوسپادیاس )، هرنی، افزایش طول آلت تناسلی، ناباروری مردان
تهران، نیاوران
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز، جراحی لثه، کامپوزیت، ایمپلنت، جراحی دندان عقل، ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت، بلیچینگ، درمان ریشه
تهران، جردن
دکتر نازی معینی
دکتر نازی معینی
متخصص: جراحی عمومی؛ تکمیل گرایش: فوق تخصصی جراحی پستان؛ زیرگرایش: جراحی انکوپلاستی پستان
زمینه‌های کاری: پروتز، بازسازی پستان، ماموپلاستی، لیفت، جراحی انکوپلاستی، جراحی زیبایی پستان، جراحی سرطان سینه
تهران، میدان توحید
دکتر محمدرضا قاضی سعیدی
دکتر محمدرضا قاضی سعیدی
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: لیفت پیشانی، جراحی زیبایی پلک، لیفت کمر، تزریق بوتاکس، لیفت سینه، جراحی بازسازی گوش، بازسازی سینه، ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیفت بدن، جراحی زیبایی بینی، لیفت بازو، بادی کانتورینگ، لیفت ابرو، جراحی زیبایی چانه، لیفت شکم، لیفت گردن، جراحی زیبایی سینه، رفع افتادگی پلک، جراحی پروتز های صورت، پروتز سینه، تزریق فیلر، لیفت آندسکوپیک، جوان سازی پوست، میکروپیگمنتیشن، لیپوساکشن پشت کمر، لیفت اندام تحتانی، بزرگ کردن باسن، جراحی زیبایی گوش، جوان سازی دست، لیفت ران، پروتز باسن، تزریق چربی به صورت، لیپوساکشن، لیفت گونه، ‌ لیفت باسن، لیفت صورت، پروتز گونه، ترمیم اسکار
تهران، -
دکتر بهزاد خوروش
دکتر بهزاد خوروش
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی چانه، جوان سازی دست، لیفت ران، میکروپیگمنتیشن، بادی کانتورینگ، لیفت پیشانی، لیفت بدن، جراحی زیبایی پلک، جوان سازی پوست، ‌ جراحی شکاف لب و کام، لیفت شکم، پروتز باسن، لیپوساکشن پشت کمر، لیفت ابرو، جراحی بازسازی گوش، لیفت صورت، تزریق چربی به صورت، جراحی زیبایی گوش، لیفت بازو، لیفت سینه، بزرگ کردن باسن، پروتز گونه، لیفت اندام تحتانی، لیفت گردن، پروتز سینه، تزریق فیلر، لیپوساکشن، لیفت گونه، لیفت آندسکوپیک، لیفت کمر، جراحی زیبایی بینی، تزریق بوتاکس، رفع افتادگی پلک، بازسازی سینه، ‌ لیفت باسن، جراحی پروتز های صورت، جراحی زیبایی سینه، ترمیم اسکار
تهران، -
دکتر جراحی پلاستیک
دکتر جراحی پلاستیک
زیرگرایش: جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر، جوان سازی پوست، جراحی پروتز های صورت، لیفت ابرو، جراحی پلک، بزرگ کردن باسن، لیفت اندام تحتانی، بازسازی سینه، لیفت آندسکوپیک، جوان سازی دست، جراحی گوش، لیفت بازو، لیفت پیشانی، جراحی چانه، تزریق چربی به صورت، جراحی زیبایی بینی، لیپوساکشن، جراحی شکاف لب و کام، پروتز گونه، عمل زیبایی سینه، بازسازی گوش، بادی کانتورینگ، لیفت بدن، جراحی فک، جراحی سرطان پوست، میکروپیگمنتیشن، پروتز سینه، لیفت گردن، تزریق بوتاکس، لیفت ران، لیفت صورت، ترمیم اسکار، جراحی دست، لیفت سینه
تهران، -
دکتر هومن بختیارکیا
دکتر هومن بختیارکیا
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، طرح لبخند، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، جراحی دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، اوردنچر، روکش دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر نوشین ساسانی
دکتر نوشین ساسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، جراحی دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ناهید عابدخجسته
دکتر ناهید عابدخجسته
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، بلیچینگ، ایمپلنت، اوردنچر، روکش دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر مهناز مه آبادی
دکتر مهناز مه آبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر مهدی شایسته مهر
دکتر مهدی شایسته مهر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، بازسازی دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان، لمینت دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، ترمیم دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر مصطفی ابراهیمی علویچه
دکتر مصطفی ابراهیمی علویچه
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، ایمپلنت، ترمیم دندان، طرح لبخند، اوردنچر
تهران
دکتر مریم درودیان
دکتر مریم درودیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، ارتودنسی، فلوراید تراپی، اوردنچر، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، روکش دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان
تهران
دکتر محمدمهدی جعفریان
دکتر محمدمهدی جعفریان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، سفید کردن دندان، بلیچینگ، ارتودنسی، لمینت دندان، بروساژ دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، طرح لبخند، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر محمد منتظری
دکتر محمد منتظری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، ارتودنسی، بلیچینگ، لمینت دندان، فلوراید تراپی، روکش دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر مجید مسگری خسروشاهی
دکتر مجید مسگری خسروشاهی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، ایمپلنت، اوردنچر، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی
تهران
دکتر گیتا رضوانی
دکتر گیتا رضوانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، ارتودنسی، ترمیم دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، بازسازی دندان
تهران
دکتر فهیمه عندلیب
دکتر فهیمه عندلیب
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، طرح لبخند، بازسازی دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر فرشته قدیری
دکتر فرشته قدیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، روکش دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، جراحی دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر فاطمه شربیانی
دکتر فاطمه شربیانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، جراحی دندان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، روکش دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر علیرضا زاهد
دکتر علیرضا زاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، اوردنچر، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، جراحی دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، بروساژ دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر علی اصغر سمیعی
دکتر علی اصغر سمیعی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بلیچینگ، ارتودنسی، روکش دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر صدف ذوالفقاری راد
دکتر صدف ذوالفقاری راد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، جراحی دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان، اوردنچر، طرح لبخند، روکش دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی
تهران
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger