دکتر گیتی محمد ابراهیم
دکتر فیروزه میرزایی
دکتر مریم قاسمی ( خیابان کارگر )
دکتر مژگان دهقانی دولت آبادی
دکتر آزاده دیباج
دکتر مریم قاسمی ( منیریه )
دکتر منیره گل شیرازی
کلینیک لنا
دکتر آمنه قاسمیه
دکتر مریم قربانپور ( پاسداران )
دکتر مریم قربانپور ( اختیاریه )
دکتر مریم قربانپور ( گل نبی )
دکتر مریم قربانپور ( نوبنیاد )
دکتر مریم قربانپور ( دروس )
دکتر مریم قربانپور ( دیباجی )
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان کمیل )
دکتر مژگان یزدیان ( خیابان آذربایجان )
دکتر مژگان یزدیان ( نواب )
دکتر مژگان یزدیان ( سلسبیل )
دکتر مژگان یزدیان ( بریانک )
دکتر مژگان یزدیان ( جمهوری )
کلینیک مامایی 37
کلینیک مامایی 37 ( آهنگ شرقی )
کلینیک مامایی 37 ( مشیریه )
دکتر آزیتا ناصری
دکتر تبسم کاظمی
دکتر ‌ایران فرهنگ ادیب
دکتر زهره شجاع ابیانه
دکتر مژگان یزدیان
دکتر فریال نصیری
دکتر فریال نصیری ( کاشانی )
دکتر فریال نصیری ( سازمان برنامه )
دکتر فریال نصیری ( سازمان آب )
دکتر فریال نصیری ( شهر زیبا )
دکتر فریال نصیری ( جنت آباد مرکزی )
دکتر زیبا امیدوار طهرانی
دکتر سمیه فریدون جاه
دکتر پریماه کلینی
دکتر وجیهه دایى غفارى
دکتر شیرین پزشکی
دکتر مریم ملکی
دکتر زهرا نادری
دکتر لیلا شکری
دکتر بنفشه محسنی رجایی
دکتر معصومه رحیم نواز
دکتر طاهره کمالی
دکتر انوشه اسدی
دکتر الهه رنجبریان ( پاسداران )
دکتر الهه رنجبریان
مرضیه ده بزرگی