سعیده مویدفر
سعیده مویدفر در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی رسا
دکتر بیژن شفیعی
دکتر سید حنیف اخوت
دکتر عباس طاهری ابرندآبادی
دکتر علیرضا پورصیرفی
دکتر عباسعلی جلالی
دکتر شکراله محمدی
دکتر احمدرضا اخوت
دکتر ساقی امینی
دکتر علیرضا مومنی
دکتر سید احمد هاشمی نیا
دکتر سیدمصطفی هاشمی جزی
دکتر مهشید خورده چی
دکتر شکراله محمدی
دکتر زهرا الیاری
دکتر احمد هاشمی نیا
دکتر عباسعلی کلباسی
دکتر مسعود فرازپی
دکتر رحمت الله ارباب زاده
دکتر محمد احمدی
دکتر مینا نجارزاده
دکتر حنیف اخوت
دکتر محمد مهدی طرزی
دکتر اصغر معمارزاده
دکتر فریدون شفق
دکتر فریده ساداتی
دکتر علیرضا معتمدی
دکتر سهراب ربیعی
دکتر علی اصغر نریمانی
دکتر مجید شکیباپور
دکتر محمد مهدی طرزی
دکتر سید مهدی سنبلستان
دکتر سیدمحمد هوائی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر احمد رضائیان
دکتر عباس ساروخانی
دکتر سید محمدجواد طباطبایی
گفتاردرمانی رستاک
گفتاردرمانی پگاه
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد در اصفهان

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
گفتاردرمانی تبسم
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا در اصفهان

کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان

نمایش کامل
گفتاردرمانی فهیم
گفتاردرمانی فهیم در اصفهان

فهیمه آقا محمدی، خمینی شهر

نمایش کامل
گفتاردرمانی اهورا
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا در اصفهان

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی رشد
بهنام حافظی
بهنام حافظی در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل