دکتر بیژن شفیعی
دکتر  مریم صبور
سعیده مویدفر
گفتاردرمانی اهورا
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی ایمان