گفتاردرمانی ایمان
سعیده مویدفر
گفتاردرمانی اهورا
دکتر  مریم صبور
گفتاردرمانی رسا