دکتر سهیلا داور
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
دکتر الهه ثناگو
دکتر شیرین حشمت
دکتر افسانه قاسمی
دکتر هاله رحمانپور
دکتر هما اصغری فرد
دکتر نسرین مرادی
مرکز جراحی دکتر دبیراشرافی
دکتر منیره گلشیرازی