دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، روکش دندان، جراحی دندان، بازسازی استخوان فک، سفید کردن دندان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان ظفر
دکتر کاملیا علیجانی ( ظفر )
دکتر کاملیا علیجانی ( ظفر )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، جراحی دندان، فلوراید تراپی، ارتودنسی، فیشور سیلانت، طرح لبخند، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( دستگردی )
دکتر کاملیا علیجانی ( دستگردی )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، ارتودنسی، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، طرح لبخند، فیشور سیلانت، جراحی دندان، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( میرداماد )
دکتر کاملیا علیجانی ( میرداماد )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، طرح لبخند، جراحی دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( شریعتی )
دکتر کاملیا علیجانی ( شریعتی )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، لمینت دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، ارتودنسی، اوردنچر، بلیچینگ، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( جردن )
دکتر کاملیا علیجانی ( جردن )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، طرح لبخند، جراحی دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، بلیچینگ، بروساژ دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی ( شمال تهران )
دکتر کاملیا علیجانی ( شمال تهران )
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، طرح لبخند، بازسازی دندان، ترمیم دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
تکمیل گرایش: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، فیشور سیلانت، طرح لبخند، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، جرمگیری دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیداحمدرضا فاطمی
دکتر سیداحمدرضا فاطمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی دندان‌ دائمی، دندانپزشکی بیمار باردار، جراحی ریشه دندان، ‌دندانپزشکی بیماران فلج مغزی، عصب کشی دندان های شیری، دندانپزشکی بیمار قلبی، بروساژ دندان کودکان، ترمیم دندان های دائمی، ترمیم دندان های شیری، فیشور سیلانت، روکش دندان دائمی، جراحی دندان‌های عقل، فلوراید تراپی دندان کودکان، دندانپزشکی کودک، دندانپزشکی بیمار دیابتی، روکش دندان های شیری
تهران، میدان رهبر
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت، بلیچینگ، روکش دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی، لمینت دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، روکش دندان، اوردنچر، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، جراحی دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، بلیچینگ، لمینت دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، بروساژ دندان، بازسازی دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، روکش دندان، طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، لمینت دندان، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، جراحی دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان، روکش دندان، اوردنچر، ترمیم دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، بلیچینگ، ترمیم دندان، لمینت دندان، ارتودنسی، طرح لبخند، فیشور سیلانت، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جراحی دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، طرح لبخند، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، طرح لبخند، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، جراحی دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، روکش دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی، ترمیم دندان، ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، ترمیم دندان، ارتودنسی، کامپوزیت، جراحی لثه، ایمپلنت، درمان ریشه، جراحی دندان عقل، لمینت
تهران، جردن
دکتر هومن بختیارکیا
دکتر هومن بختیارکیا
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، لمینت دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، روکش دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، جراحی دندان، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر
تهران
دکتر نوشین ساسانی
دکتر نوشین ساسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، ارتودنسی، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان
تهران
دکتر ناهید عابدخجسته
دکتر ناهید عابدخجسته
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، بلیچینگ، فلوراید تراپی، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر مهناز مه آبادی
دکتر مهناز مه آبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، بروساژ دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، بلیچینگ
تهران
دکتر مهدی شایسته مهر
دکتر مهدی شایسته مهر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، سفید کردن دندان، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، ارتودنسی، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، لمینت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر مصطفی ابراهیمی علویچه
دکتر مصطفی ابراهیمی علویچه
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، سفید کردن دندان، بلیچینگ، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، اوردنچر، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان
تهران
دکتر مریم درودیان
دکتر مریم درودیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، ارتودنسی، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، روکش دندان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، جراحی دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر محمدمهدی جعفریان
دکتر محمدمهدی جعفریان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، روکش دندان، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، طرح لبخند، فلوراید تراپی، ترمیم دندان
تهران
دکتر محمد منتظری
دکتر محمد منتظری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، جراحی دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، ارتودنسی، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر مجید مسگری خسروشاهی
دکتر مجید مسگری خسروشاهی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، فلوراید تراپی، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، روکش دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر گیتا رضوانی
دکتر گیتا رضوانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، روکش دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت
تهران
دکتر فهیمه عندلیب
دکتر فهیمه عندلیب
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، ارتودنسی
تهران
دکتر فرشته قدیری
دکتر فرشته قدیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، روکش دندان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، لمینت دندان، بروساژ دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، بازسازی دندان
تهران
دکتر فاطمه شربیانی
دکتر فاطمه شربیانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بلیچینگ، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی
تهران
دکتر علیرضا زاهد
دکتر علیرضا زاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ایمپلنت، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان، اوردنچر، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، ارتودنسی، لمینت دندان
تهران
دکتر علی اصغر سمیعی
دکتر علی اصغر سمیعی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جراحی دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، بروساژ دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، روکش دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت
تهران
دکتر صدف ذوالفقاری راد
دکتر صدف ذوالفقاری راد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جرمگیری دندان، روکش دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، لمینت دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر شکوفه شجاعی
دکتر شکوفه شجاعی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، جراحی دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، روکش دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، طرح لبخند، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سیدنیما رضوی
دکتر سیدنیما رضوی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، لمینت دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سید علیرضا محمودی
دکتر سید علیرضا محمودی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، جراحی دندان، روکش دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، اوردنچر، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سلما طباطبائی
دکتر سلما طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان، ارتودنسی، ایمپلنت، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، طرح لبخند، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز جمال زاده
دکتر ساناز جمال زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، ترمیم دندان، جراحی دندان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، اوردنچر، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر زهرا محمدزاده
دکتر زهرا محمدزاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بلیچینگ، اوردنچر، ایمپلنت، جراحی دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، روکش دندان
تهران
دکتر رضا زعیم یکه
دکتر رضا زعیم یکه
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت، بروساژ دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، جراحی دندان، اوردنچر، فلوراید تراپی
تهران
دکتر حمیرا امیری
دکتر حمیرا امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، بازسازی دندان، ترمیم دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، فیشور سیلانت، ارتودنسی، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر حسن صالحی مقدم
دکتر حسن صالحی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، اوردنچر، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، لمینت دندان، طرح لبخند، روکش دندان
تهران
دکتر پیام فامیلی
دکتر پیام فامیلی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر بهناز اسمعیلی
دکتر بهناز اسمعیلی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، اوردنچر، ایمپلنت، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، روکش دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر امین کنزی
دکتر امین کنزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، جراحی دندان، اوردنچر، لمینت دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر الهام حاج بابائی
دکتر الهام حاج بابائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، روکش دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، ارتودنسی، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر احمد علیزاده قدیمی
دکتر احمد علیزاده قدیمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، روکش دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، ارتودنسی، جراحی دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر آرمیتا آروین
دکتر آرمیتا آروین
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، روکش دندان، جراحی دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، بلیچینگ
تهران
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger