دکتر محمد صغیرا
درمانگاه آجودانیه
دکتر رضا مطلوب
دکتر غلامحسین فاتحی
درمان‌گاه دکتر مرعشی زاده
دکتر فریبا هندسی
دکتر علی حبیبی فر
دکتر عوض حیدرپور شهررضایی
دکتر اسماعیل اصدق پور
دکتر مهسا صداقتی حق
مرکز قلب محمد حسین نجفی
دکتر فریدون نوحی
دکتر پریدخت نخستین داوری
دکتر ابراهیم نعمتی پور
دکتر نگار صالحی
دکتر رحمت اله جهانگیری
دکتر سید حسین آقامیری
دکتر اسفندیار نوروزی
دکتر رضا ملازاده
دکتر علیرضا پناهی
دکتر سعید قزوینیان
دکتر سعید مرادی
دکتر عبدالحمید عقدایی
دکتر فرشته اسفندیاری
دکتر سعید ماهپور
دکتر محمد صادقیان
دکتر امیر اسلامیه
دکتر ناجی مزرعه
دکتر محمد جعفر هاشمی
دکتر امیرحسین زهره‌ ای
دکتر رضا کیا
دکتر علی عمران شاه میر
دکتر امید شافع
دکتر احمد مقاره عابد
دکتر بهمن غفاری
دکتر محمود شهزادی
دکتر عطاءاله باقرزاده
دکتر مسعود زارع زاده
دکتر وحید اصیلی
مرکز قلب دکتر ضربان
دکتر امید قبادی
دکتر محمد تقی پور
دکتر محمدرضا بروجردی
دکتر محمدهادی رادفر
دکتر غلامرضا امینی
دکتر مهسا برجی مؤخر
دکتر پریوش کفائی
دکتر عطا فیروزی
دکتر جلال سعیدی
دکتر الهام انصاری پور