دکتر بهاره سپهریان
دکتر رضا افتخار آشتیانی
دکتر مجید طراحی تبریزی