دکتر علی اصغر نریمانی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر علیرضا معتمدی
گفتاردرمانی پگاه
دکتر اصغر معمارزاده
بهنام حافظی
بهنام حافظی در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی اهورا
گفتاردرمانی رسا
دکتر مسعود فرازپی
دکتر محمد مهدی طرزی
دکتر عباسعلی کلباسی
دکتر سیدمحمد هوائی
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد در اصفهان

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
دکتر فریده ساداتی
دکتر سید محمدجواد طباطبایی
دکتر زهرا الیاری
دکتر مجید شکیباپور
دکتر محمد احمدی
دکتر سید حنیف اخوت
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا در اصفهان

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی ایمان
دکتر سهراب ربیعی
دکتر مینا نجارزاده
دکتر سید مهدی سنبلستان
گفتاردرمانی تبسم
گفتاردرمانی رشد
دکتر مهشید خورده چی
دکتر عباسعلی جلالی
گفتاردرمانی فهیم
گفتاردرمانی فهیم در اصفهان

فهیمه آقا محمدی، خمینی شهر

نمایش کامل
دکتر فریدون شفق
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر علیرضا مومنی
دکتر سید احمد هاشمی نیا
دکتر بیژن شفیعی
دکتر شکراله محمدی
گفتاردرمانی رستاک
دکتر علیرضا پورصیرفی