- -
- -
روان کاو و روان درمانگر، روانشناس بالینی
زمینه‌های کاری: روان نژندی، انحرافات جنسی، روان پریشی، ترس و وحشت، نمایشی
تهران، -
موتور جست‌وجوی پجشگی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger