مرکز داخلی مسعود
دکتر عزیزاله یوسفی
دکتر کاظم نظام  خیرآبادی
دکتر علی علی عسگری
دکتر امیرحسین سجادیه
دکتر شهریار نیک پور
دکتر محمد فراتی کاشانی
دکتر عشرت اربابی
دکتر محمدحسین جهانسوزی
دکتر امیر مظفر رحیمی
دکتر عباس قاسمی
دکتر علی اکبر سیاری
درمان‌گاه دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
دکتر سید کامران سرامی پور
دکتر محمودرضا هاشمی
دکتر محمد علی افسری
دکتر مهدی محمدنژاد
دکتر فرهاد لحمی
محمد هادی زاده
دکتر محمد جواد احسانی اردکانی
دکتر بیژن زرسازگار
دکتر پیمان جواهری
دکتر روزبه ربیعی
دکتر هومن هوشنگی
فیبرو اسکن بیمارستان شهید چمران
دکتر محمود اسحاق حسینی
دکتر امیرهوشنگ محمدعلیزاده
دکتر محمد شهسواری
دکتر کریم خاوران
دکتر محمد پناهیان
دکتر عباسعلی محرابیان
دکتر  محسن نصیری طوسی
دکتر فرزانه معتمد
دکتر نسرین زنده دل
دکتر علیرضا مومنی مزده
دکتر بهرام هاشمی
دکتر مصطفی افشار لر
دکتر مسعود صدرالدینی
دکتر مهران بابایی
دکتر حسنعلی متانت
دکتر محسن مسعودی
دکتر جمال اخوان مقدم
دکتر علی صادقی
دکتر حامد شفق
دکتر علی اکبر سیاری
دکتر ژیلا حضرتی
دکتر نعیمه نجاتی طرقی
دکتر حبیب اله سمیع
دکتر هادی غفرانی
دکتر مهتاب شعبانی