گفتاردرمانی ایمان
سعیده مویدفر
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی اهورا
دکتر بیژن شفیعی