گفتاردرمانی رسا
دکتر سید حنیف اخوت
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
دکتر محمد مهدی طرزی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی اهورا
دکتر علیرضا پورصیرفی
دکتر اصغر معمارزاده
دکتر سید محمدجواد طباطبایی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
دکتر بیژن شفیعی
بهنام حافظی
بهنام حافظی

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
دکتر مهشید خورده چی
گفتاردرمانی ایمان
دکتر فریده ساداتی