دکتر مجید ایرانی
فائزه فرزادی
فائزه فرزادی در تهران

گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره

نمایش
محمد معز شهرام نیا
محمد معز شهرام نیا در تهران

درمان در کلینیک، هوم ویزیت( درمان در منزل)

نمایش
گفتاردرمانی مجید گودرز
گفتاردرمانی مجید گودرز در تهران

گفتاردرمانی خیابان پیروزی

نمایش
دکتر محمدتقی توسلی
دکتر مرتضی جوادی
دکتر ساغر عنبری
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان آفرین
دکتر سعید حجازی