احمد اصغری
دکتر مجید ایرانی
فائزه فرزادی
فائزه فرزادی در تهران

گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره

نمایش
محمد معز شهرام نیا
محمد معز شهرام نیا در تهران

درمان در کلینیک، هوم ویزیت( درمان در منزل)

نمایش
گفتاردرمانی مجید گودرز
گفتاردرمانی مجید گودرز در تهران

گفتاردرمانی خیابان پیروزی

نمایش
دکتر سعید حجازی
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان آفرین
دکتر ساغر عنبری
دکتر مرتضی جوادی
دکتر محمدتقی توسلی