دکتر اصغر معمارزاده
دکتر سید محمدجواد طباطبایی
گفتاردرمانی اهورا
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر مهشید خورده چی
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
بهنام حافظی
بهنام حافظی

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
دکتر سید حنیف اخوت
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر علیرضا پورصیرفی
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
دکتر فریده ساداتی
گفتاردرمانی ایمان
دکتر محمد مهدی طرزی