گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی رسا
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی اهورا
دکتر بیژن شفیعی
بهنام حافظی
بهنام حافظی

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
گفتاردرمانی ایمان