گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی ایمان
دکتر بیژن شفیعی
سعیده مویدفر
گفتاردرمانی اهورا