گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا در اصفهان

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
دکتر اصغر معمارزاده
گفتاردرمانی اهورا
گفتاردرمانی رسا
دکتر سید حنیف اخوت
گفتاردرمانی ایمان
دکتر مهشید خورده چی
دکتر علیرضا پورصیرفی
گفتاردرمانی رشد
بهنام حافظی
بهنام حافظی در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
دکتر سید محمدجواد طباطبایی
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پگاه
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد
گفتاردرمانی محمد سروش مهدی فرد در اصفهان

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع

نمایش کامل
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
دکتر محمد مهدی طرزی
دکتر فریده ساداتی
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر در اصفهان

گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )

نمایش کامل
گفتاردرمانی رستاک