گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
بهنام حافظی
بهنام حافظی

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
گفتاردرمانی اهورا
دکتر علیرضا پورصیرفی
دکتر سید محمدجواد طباطبایی
دکتر محمد مهدی طرزی
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی رهگشا
گفتاردرمانی رهگشا

ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان

نمایش کامل
گفتاردرمانی ایمان
دکتر اصغر معمارزاده
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر

گفتاردرمانگر

نمایش کامل
دکتر فریده ساداتی
دکتر مهشید خورده چی
دکتر سید حنیف اخوت
دکتر بیژن شفیعی