گفتاردرمانی ایمان
دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی رسا
سعیده مویدفر
گفتاردرمانی اهورا