دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی ایمان
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی اهورا
سعیده مویدفر