گفتاردرمانی ایمان
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی اهورا
دکتر بیژن شفیعی
سعیده مویدفر