دکتر بیژن شفیعی
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی ایمان
سعیده مویدفر
گفتاردرمانی اهورا